O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Schoolkosten locaties Culemborg

Wat moeten we betalen?

De ouderbijdrage is voor alle locaties in Culemborg hetzelfde, namelijk € 60,00 per leerling. Deze bijdrage wordt aangewend voor:

  • leermiddelen en verbruiksmaterialen waarvoor de Rijksbekostiging niet afdoende is € 10,00;
  • Lek en Linge-dagen (projecten, excursies, culturele activiteiten, sporttoernooien) € 50,00.

De ouderbijdrage is niet verplicht. De school financiert echter van de – in vergelijking met andere scholen – niet al te hoge ouderbijdrage een aantal activiteiten, die zonder deze ouderbijdrage niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld de Lek en Linge-dagen en andere culturele, kunstzinnige, maatschappelijke en sportieve activiteiten. Ook zou zonder die bijdrage het onderwijs in vakken waarbij veel verbruiksmaterialen nodig zijn ernstig belemmerd worden. 


Daarnaast is er voor alle leerlingen in het voorexamenjaar een meerdaagse excursie (werkweek). De kosten liggen gemiddeld rond de 

€ 400,00. 


Voor tweetalig onderwijs is er een extra bijdrage:

  • tweetalig vmbo, havo en vwo € 450,00 per jaar - klas 1, 2 en 3 inclusief excursies, klas 4, 5 en 6 exclusief excursie in voorexamenjaar.


Voor de vrijeschoolleerroute is er een extra bijdrage van € 450,00 per jaar. Het periodeonderwijs, de jaarfeesten, de kunst- en ambachtsvakken en podiumkunsten vormen een rode draad in het VSL-onderwijs. Die uren betekenen voor de school extra kosten aan docenten en middelen, die de overheid niet vergoedt. Het gaat om:

  • scholing en begeleiding docenten in het werken vanuit de vrijeschool pedagogiek;
  • podiumkunsten: muziek, euritmie, toneel en koor; extra lessen, kleine groepen, pianobegeleiding;
  • extra activiteiten: periodeonderwijs, vakoverstijgende projecten, jaarfeesten, presentaties, culturele activiteiten, buitenactiviteiten;
  • gebouw: extra ruime lokalen en de inrichting hiervan;
  • bijdrage Vereniging van Vrije Scholen;
  • extra leermiddelen en materialen voor onder andere periodeonderwijs en ambachtsvakken.

De kosten van de werkweek in mei en bijzondere excursies, zoals de werkdag op een smederij, zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage of de schoolkosten. Deze worden bekostigd uit de bijdrage Vrijeschoolleerroute.


De factuur voor de schoolkosten ontvangen de ouders aan het begin van elk schooljaar (eind september) via de e-mail. 


N.B. Het kan voorkomen dat buiten de reguliere activiteiten en buiten lestijd nog andere activiteiten worden georganiseerd waar uw kind al dan niet tegen betaling aan kan deelnemen.


Lek en Linge voor Elkaar Fonds

Op Lek en Linge vinden we het belangrijk dat alle leerlingen zich ten volle kunnen ontwikkelen, ook leerlingen waarvan de ouders het financieel minder breed hebben. Om ervoor te zorgen dat ook deze leerlingen volwaardig deel kunnen nemen aan schoolactiviteiten, is het Lek en Linge voor Elkaar Fonds opgericht. Het fonds is niet bedoeld als “recht hebben op” maar om, waar mogelijk, “kansen te bieden aan” kinderen in een achterstandssituatie.

Het fonds biedt ouders/verzorgers de mogelijkheid om hun betrokkenheid bij de leerlingen die in een minder kansrijke situatie zitten, vorm te geven door aan het fonds bij te dragen. Ook de school draagt eraan bij. 


Ouders die graag een bijdrage leveren aan het Lek en Linge voor Elkaar Fonds, kunnen deze betalen via de factuur voor de schoolkosten die ze jaarlijks eind september via de e-mail ontvangen. 


Financiële regelingen

Wanneer de financiële verplichtingen een onoverkomelijk struikelblok vormen, kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën, Wendy  Wildeman. Zij is maandagochtend, dinsdagochtend en donderdagochtend telefonisch te bereiken via 0345-597521 of via wid@lekenlinge.nl. Na overleg en met goedkeuring van de betreffende locatiedirecteur zal zij samen met u naar een passende oplossing zoeken.