O.R.S. Lek en Linge
Leuk en Leerzaam! Klik hier om in te loggen Klik hier om te zoeken

Privacy

Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG verplicht ons om een Functionaris Gegevensbescherming te benoemen. Voor onze school is dat Tonny van der Plas. Hij is te bereiken op fg@lekenlinge.nl of via de algemene telefoonnummers van onze school.


Daarnaast treft u hieronder onze privacyverklaring aan. We hebben deze privacyverklaring opgesteld in eenvoudig Nederlands zoals de AVG dat van ons vraagt. De privacyverklaring is een vereenvoudige weergave van ons privacyreglement dat u bij ons kunt opvragen.

Tevens treft u hieronder ons beleid omtrent Responsible Disclosure (dat is beleid over hoe om te gaan met gevonden kwetsbaarheden in onze digitale systemen) aan. Wij hanteren in grote lijnen hetzelfde beleid voor leerlingen, medewerkers en derden echter het beleid dat u hieronder aantreft is het beleid m.b.t. derden (externen). Voor leerlingen/ouders valt een meer specifiek beleid inzake Responsible Disclosure te lezen na inloggen bij Inzien > Informatie > Schoolbeleid. Voor medewerkers is het beleid m.b.t. Responsible Disclosure te vinden op het schoolnetwerk.


Vragen over privacy, onze omgang met persoonsgegevens en/of (vermoedelijke) datalekken kunt u per mail stellen aan informatiebeveiliging@lekenlinge.nl of direct bij onze Functionaris Gegevensbescherming.

Disclosure m.b.t. beeldmateriaal

Op onze website en onze social media-kanalen (Facebook, Instagram en Youtube) plaatsen wij beeldmateriaal. Het meeste van dit beeldmateriaal betreft sfeerfoto's. Soms is portretrecht op en/of toestemming voor het maken en gebruiken van dit beeldmateriaal van toepassing. Conform ons privacyreglement proberen we hier uiterst zorgvuldig mee om te gaan. Toch kan het in een enkel geval voorkomen dat er fout is gemaakt of dat er om een andere reden bezwaar is tegen een geplaatste foto. Dit bezwaar kan aan ons kenbaar worden gemaakt door een e-mail te sturen naar: informatiebeveiliging@lekenlinge.nl. Wij stellen het zeer op prijs als in de e-mail het website-adres (de URL) wordt vermeld waar de het beeldmateriaal in kwestie zichtbaar is. Onze functionaris gegevensbescherming zal uw bezwaar beoordelen. Daarna zullen wij het beeldmateriaal verwijderen of motiveren waarom het beeldmateriaal niet verwijderd zal worden.

Cookies

Voor het gebruik van cookies gelden wettelijke regels. Dat zijn in de eerste plaats regels uit de Telecommunicatiewet (Tw). Op tracking cookies (in combinatie met overige gegevens die over het websitebezoek verzameld kunnen worden) is ook de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Hoe gebruikt O.R.S. Lek en Linge cookies?

  • O.R.S. Lek en Linge gebruikt functionele cookies om te zorgen dat u kunt inloggen op onze website.
  • Alleen als u daarvoor toestemming geeft, gebruikt O.R.S. Lek en Linge analytische cookies voor het registreren van uw websitebezoek (Google Analytics). Met behulp van de geregistreerde gegevens proberen wij onze website te verbeteren.
  • Sommige websites waarvan O.R.S. Lek en Linge gebruik maakt, gebruiken eveneens cookies. Door het gebruik van analytische cookies te accepteren, accepteert u de cookies van deze websites. O.R.S. Lek en Linge streeft ernaar om van externe websites gegevens zonder cookies te gebruiken.

Marketing

De website van onze school wordt ook gebruikt voor PR- en marketingdoeleinden. We maken gebruik van digitale advertenties waarbij klikken op een advertentie leidt naar een pagina op onze website. Het bedrijf PubMarket! verzorgt deze campagnes voor ons. Pubmarket! en medewerkers van onze school hebben inzicht in het resultaat van PR- en marketingcampagnes via Google Analytics waar aantallen kliks per advertentie en aantallen pagina-bezoeken worden getoond. Google verzamelt die data op basis van een profiel dat wordt aangemaakt door het vastleggen van ip-adressen. De ip-adressen worden geanonimiseerd, 26 maanden door Google bewaard.

Onze school en PubMarket! hebben op geen enkele wijze toegang tot data die herleidbaar is tot personen of (ip-)adressen.

Logging

Op onze website worden IP-adressen en UserAgents (informatie over webbrowser en besturingssysteem) bij elk paginabezoek gelogd. Indien er is ingelogd op onze website worden deze gegevens vastgelegd in combinatie met de gebruikersnaam. Met behulp van deze logging:


  • kunnen we de werking van onze website verder verbeteren; 
  • krijgen we inzicht in fouten die zich kunnen voordoen op verschillende apparaten/besturingssystemen/webbrowsers;
  • kunnen we maatregelen treffen tegen oneigenlijk gebruik van onze website (zoals hacking, DDoS-aanvallen etc).


De gelogde data wordt in geen geval gebruikt voor het opstellen van gebruikersprofielen of voor het doen van data-mining en andere analyses.